บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Visionary Leaders Ramkhamhaeng University

การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการทำงานที่บ้าน (Work from home) ของพนักงานบริษัทเอกชนในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการทำงานที่บ้าน (Work from home) ของพนักงานบริษัทเอกชนในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งนางสาวชนกนันท์ โตชูวงศ์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit1993