บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Visionary Leaders Ramkhamhaeng University

Google Keyword Search
Calendar
« January, 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 31
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนางสาวนิภาพร กลิ่นกันการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256241
2การจัดการรูปแบบการสื่อสารของบุคลากรบริษัท อัลติมา ไลฟ์ จำกัด ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนายปริชญ์ศักดิ์ มากชนบทการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562108
3การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการทำงานที่บ้าน (Work from home) ของพนักงานบริษัทเอกชนในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวชนกนันท์ โตชูวงศ์การจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256232
4การจัดการคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท รี.ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนางสาวนฤมล โคตท่าค้อการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256237
5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรของพนักงานภาคเอกชนกรุงเทพมหานครนางสาวมินตา ขวัญงามการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256233
6ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1นางสาวนิภา ปู่ตองการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256231
7การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของชุมชนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนายนิธิศ จินดารัตน์การจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256249
8การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ของพนักงานบริษัทฯ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร จังหวัดฉะเชิงเทรานายสุวัธชัย จารวัธน์การจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256225
9ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงินบนโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเขตอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีนายกฤตภาส กาญจนะโภคินการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256229
10คุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ของพนักงานสำนักงาน กสทช.นายพิทักพงษ์ ลี้ศัตรูพ่ายการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256222
11การศึกษาทศันคติในการเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครนายกฤษรัช แหเลิศตะกูลการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256225
12การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนางสาววไลพรรณ อาจารีวัฒนาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256235
13ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวสุภรัตน์ ดวงจิตร์การจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256224
14ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและการจัดการความเครียดของพนักงานกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าเขตปทุมวันและเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนางสาวนันท์นภัส ดอกไม้ทองการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256239
15พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด-19นายอัฑฒ์ ภาคคีรีการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256224
16การจดัการคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงวกิฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19นางสาวธีมาพร ศักดิ์ภิรมย์การจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256229
17การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในพืนทีกรุงเทพมหานครนางสาวคชาภรณ์ ผันผายการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256228
18การจัดการการวางแผนการเงินเพือการเกษียณของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครนายไพศาล ตันบริภัณฑ์การจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256225
19ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวกรณิศ วงศ์วานิชการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256253
20ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ของฟู้ดแพนด้าจังหวัดกระบี่นางสาวสุรีพร ดำนิลการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256227